09/06

Vi har fått flera frågor om utgifterna för campingavgifterna och återbetalning av dessa så här kommer ett klargörande.

Tävlingen får inte genomföras pga. Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt Sagiks beslut om att ställa in samtliga tävlingar t.o.m 31 juli 2020.

Detta medför att vi är tvingade att ställa in tävlingen samt åberopa force majeure enligt reglerna för agilitytävlingar.

Trots den inställda tävlingen kommer vi dock fortfarande att hålla campingen öppen för er som har bokat och ni är välkomna att tillbringa en vecka i Hässleholm!

Självklart tycker vi att situationen som uppstått är fruktansvärt tråkig och vi skulle gärna vilja återbetala allt, men tyvärr har vi redan haft stora utgifter för tävlingen och om vi inte kan täcka dessa kostnader med inbetalda avgifter så kommer tyvärr inte organisationen att överleva.

Vår förhoppning är dessutom att kunna arrangera ett HulaHopp 2021 och att då erbjuda fri camping till er som har betalat för årets camping. Detta förutsätter dock att vi har möjlighet att arrangera på samma plats och till liknande villkor som i år. Nyttjar man sin plats i år får man dock inte chansen till fri camping kommande Hula.

Fyll i formulär för att bekräfta vilket av alternativen ni väljer att göra.

Vi hoppas att detta förtydligar situationen som vi befinner oss i och att ni kan ha förståelse med att det tyvärr inte går att nå en perfekt lösning under rådande omständigheter!

 

There have been several questions about the camping fees and refunds, so here are some clarifications.

The competition is not allowed to be held due to recommendations from Folkhälsomyndigheten and Sagik’s decision to cancel all competitions until 31st of July 2020. Due to this we are forced to cancel the competition and invoke force majeure in accordance with the rules for agility competitions.

Despite the cancelled competition we are going to keep the camping open for the ones who have booked and would like to come and visit Hässleholm!

Of course  we would like to refund you all, but unfortunately there have been some big expenses already and if we can’t use the fees to cover these costs the organization will not be able to arrange Hulahopp next year.

We are hoping that we can have a Hulahopp 2021 and offer you the camping spots for free then. This, however, requires that we have the possibility to arrange the competition on the same site and on the same conditions as this year. If you use your spot this year, you will not be offered free camping next year.

Pleas "confirm here" to confirm whether you would like to use the spot this year or not:

We hope this clarifies the current situation and that you can be understanding of the decision under the current circumstances!

Senaste nytt 26/5

Hej!

Under förra veckan tog Svenska Agilityklubben (Sagik) ett beslut om att inga tävlingar får hållas under juli. Detta beslut innebär att HulaHopp 2020 kommer att få åberopa Force majeure och ställas in.

Att skapa ett event så stort som HulaHopp för med sig stora utgifter. Det rör sig om inköp och ingångna avtal med leverantörer och föreningar, men även tillstånd från myndigheter. Allt arbete började tidigt för att klara av att leverera den perfekta tävlingen, och nu blir det ett platt fall och en stor förlust för alla inblandade, både för oss som arrangörer och er som tävlande.

Tyvärr så vinner pandemin över oss i år, hälsan går så klart i första hand och vi vill givetvis inte vara en del av att sprida smittan vidare. Vi är ledsna över att behöva ställa in, men i rådande stund är det vad som krävs.

Vårt arbete fortgår dock, vi har varit i kontakt med ordförande i Sagik och jobbar med en jurist för att göra vad vi kan för att kunna hålla vår organisation vid liv för att kunna komma tillbaka nästa år!

  • Alla startavgifter kommer att betalas tillbaka automatiskt till era Agida-konton.

  • Campingavgifterna kommer ej att återbetalas då våra utgifter för campingen är större än intäkterna.

Vi hoppas att alla håller sig friska och att 2021 att kan bli ett riktigt bra agilityår!

 

Hello!

Last week Svenska Agilityklubben (Sagik) announced that no competitions are allowed to be arranged during July. This decision means that Hulahopp 2020 are forced to invoke force majeure and cancel the event.

To create an event as big as Hulahopp brings with it high costs. It is costs related to purchases and agreements with suppliers and other organizations, but also permits from several authorities. All work around the event was started early to be able to create the perfect competition, and now this means a big loss for everyone involved, both for us as organizers and you as competitors.

Unfortunately, the pandemic wins this year. We’re sorry for canceling, but everyone’s health is the most important and of course we don’t want to be responsible for further spreading the virus.

However, our work proceeds and we will do all we can to keep the organization alive so that we can organize the competition next year instead!

  • All fees will be repaid to your accounts at Agida.

  • Fees for the camping will not be repaid, since our costs for the camping are higher than the revenues.

Keep safe and healthy, and let’s hope that 2021 will be a great agility year!

Senaste nytt 26/4

NYHET!

 

Vi har beslutat att hålla anmälan till HulaHopp öppen till den 1 juni istället för den 1 maj. Vi kommer därmed också att återbetala eventuella avanmälningar 100 % fram till den 1 juni. 

 

Angående campingavgiften vid eventuell inställd tävling jobbar vi aktivt med att försöka komma fram till en lösning angående eventuell kompensation. Vi har inga svar just nu på om detta är möjligt men vi hoppas på en lösning som passar alla om vi måste ställa in HulaHopp. 

 

/HulaHopp

 

/////ENGLISH/////

 

NEWS! 

 

We have decided to keep the registration for HulaHopp open until 1 June instead of 1 May. We will therefore also refund any cancellations 100% until 1 June.

 

Regarding the camping, we are actively trying to come up with a solution regarding any compensation if HulaHopp get cancelled. We have no answers right now if this is possible, but we hope for a solution that suits everyone if HulaHopp needs to be cancelled.

 

/HulaHopp

Senaste nytt 10/4

Just nu från HulaHopp-organisationen: 

Som ni alla säkert förstår sitter vi, tillsammans med resten av Sveriges företag, i en djupt svår situation på grund av rådande pandemi. Vi önskar att kunna genomföra HulaHopp i sommar men om myndigheter/organisationer pekar på annat kommer vi att följa dessa riktlinjer. Detta är dock ingenting som vi kommer att fatta beslut om idag då det fortfarande är lång tid kvar till tävlingen och då konsekvenserna av att ställa in HulaHopp i år tyvärr kan påverka hela HulaHopps framtid. Mycket är ovisst idag och varken vi eller våra samarbetspartners vet hur situationen ser ut för oss när tävlingen närmar sig. Vi kommer att göra allt vi kan för att göra det bästa av situationen för ALLA inblandade och hoppas att ni har överseende med att vårt arbete idag kanske inte ger lika många svar som ni hoppats på. Vår prioritering är att hålla organisationen HulaHopp vid liv och undvika konkurs under denna tuffa tid, men samtidigt vill vi möta våra tävlande och besökare på bästa möjliga sätt. Arbetet är inte enkelt men nedan kan ni läsa de punkter som vi kommit fram till är bäst för HulaHopp just nu. Vi önskar att ni har överseende och respekt gentemot oss i de beslut vi fattat och att vi tillsammans hoppas på att HulaHopp kan klara av denna tuffa tid. 

 

  • Målet är att HulaHopp ska kunna genomföras om omständigheterna tillåter det. 

  • Sista anmälningsdag kommer inte att flyttas fram då vi måste veta antalet deltagare.

  • Vid eventuellt inställt HulaHopp kommer minst 80 % av alla startavgifter att betalas tillbaka. 

  • I dagsläget kommer campingavgifterna inte att kunna betalas tillbaka då kostnaderna för campingen motsvarar summan av avgifterna vi har fått in. Underleverantörerna för campingen återbetalar oss inte vid eventuell inställd tävling.

  • För att kunna återbetala så stor del som möjligt av startavgifterna kommer HulaHopp planeras att genomföras med så få kostnader som möjligt. Detta innebär att sådana utgifter som till exempel rosetter, scenbyggnad och prispengar kan komma att prioriteras bort. Målet är att kunna betala tillbaka så mycket av avgifterna som möjligt därför måste prioriteringar göras.

 

HulaHopp möter sin svåraste tid någonsin och ingenting är varken kul eller lätt just nu. Vi hoppas på er förståelse.

//HulaHopp-organisationen

//////ENGLISH////////

News from the HulaHopp organization:

As you all probably understand, we, together with the rest of Sweden's companies, are in a deeply difficult situation due to the current pandemic. We want to be able to implement HulaHopp this summer, but if the authorities / organizations point out otherwise, we will follow these guidelines. However, this is not something that we will make a decision on today as there is still a long time to go and the consequences of canceling HulaHopp this year can unfortunately affect the whole of HulaHopp's future. Much is uncertain today and neither we, nor our partners, know what the situation will look like for us as the competition approaches. We will do everything we can to make the best of the situation for ALL involved and hope that you have compassion that our work today may not give as many answers as you hoped for. Our priority is to keep the organization HulaHopp alive and avoid bankruptcy during this tough time, but at the same time we want to meet our competitors and visitors in the best possible way. The work is not easy but below you can read the points that we have come up with for HulaHopp right now. We wish that you have compassion and respect for us in the decisions we have made and that together we hope that HulaHopp can cope with this tough time.

 

• The goal is that HulaHopp should be able to be implemented if circumstances permit.

• The final registration date will not be moved forward as we need to know the number of participants.

• If HulaHopp get cancelled, at least 80% of all starting fees will be refunded.

• At present the camping fees will not be refundable as the cost of the campsite corresponds to the sum of the fees we have received. The subcontractors for the campsite do not have the opportunity to repay us if the event get cancelled, as their situation does not allow it at current times.

• In order to be able to repay as much of the starting fees as possible, HulaHopp will be planned to be implemented with as little cost as possible. This means that expenses such as rosettes, stage building and prize money may not be prioritized. The goal is to be able to repay as much of the fees as possible, therefore priorities must be made.

 

HulaHopp is facing its most difficult time ever and nothing is neither fun nor easy right now. We hope for your understanding and that common strength can take us out of this difficult time.

// Hula Hopp-organization